{"inv_broj":"103","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Zakon o pobijanju pravnih djela izvan stečaja od 22. I. 1931.","autori":"pripremio Politeo, Ivo","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1940928006","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1931}