{"inv_broj":"12206","datum_pristizanja":"2020-10-12","naslov":"Penitencijarno pravo","autori":"Ivičević, Elizabeta","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100310003","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2016}