{"inv_broj":"12211","datum_pristizanja":"2020-10-12","naslov":"Komentar Zakona o obveznim odnosima","autori":"Gorenc, Vilim … [et al.]","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100230063","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2014}