{"inv_broj":"D 12596","datum_pristizanja":"2019-04-15","naslov":"Upravno pravni aspekti ishođenja dozvole za gradnju i uporabnu dozvolu : doktorska disertacij","autori":"Vitez Pandžić, Marijeta","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1580100003","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2018}