{"inv_broj":"D 12641","datum_pristizanja":"2019-05-27","naslov":"Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa","autori":"Diligenski, Andrej ; Prlja, Dragan","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100313049","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Čitaonica","godina_izdavanja":2018}