{"inv_broj":"25","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Rasprave iz stvarnog prava","autori":"Simonetti, Petar","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100101050","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2001}