{"inv_broj":"587","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Prema društvu znanja: integracija Sveučilišta u Rijeci u Europski prostor visokoga obrazovanja","autori":"Lesica-Ježina, Jagoda ; Štefan, Darko ; Ledić, Jasminka (ur.)","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1420731002","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"37","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2001}