{"inv_broj":"64","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Dokumenti Vijeća Europe: institucionalni okvir, ljudska i manjinska prava, lokalna samouprava, kazneno pravo","autori":"Matulović, Miomir ; Pavišić, Berislav (ur.)","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100104024","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":2001}