{"inv_broj":"98","datum_pristizanja":"2016-01-01","naslov":"Znanost o izradi pravnih propisa : (nomotehnika)","autori":"Vuković, Mihajlo ; Vuković, Đuro","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100120079","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"34","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1981}