{"inv_broj":"D 12505","datum_pristizanja":"2019-01-15","naslov":"Piae causae u Istri u XIX. i XX. stoljeću s pravnog i povijesnoga gledišta : zbornik radova s četvrtog motovunskog kolokvija održanog 18. studenog 2017. godine u Motovunu","autori":"Milotić, Dunja ; Vukas, Budislav","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100311092","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Spremište","godina_izdavanja":2018}