{"inv_broj":"D 12506","datum_pristizanja":"2019-01-23","naslov":"Belašićev zbornik isprava : povlastice, konstitucije, rezolucije, sporazumi, odluke i pravilnici važni za Pazinsku grofoviju i grad Pazin","autori":"Leideck, Markus ; Budicin, Biserka","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100311093","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Spremište","godina_izdavanja":2018}