{"inv_broj":"D 12607","datum_pristizanja":"2019-04-23","naslov":"Kvadirna ili ligištar Bratovštine sv. Antona opata iz Zabrešca u Dolini","autori":"Botica, Ivan ; Doblanović Šuran, Danijela ; Jašo, Marta","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100313017","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"9","lokacija":"Spremište","godina_izdavanja":2016}