{"inv_broj":"LM 1235","datum_pristizanja":"2016-12-01","naslov":"Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima : toponomastička ispitivanja","autori":"Skok, Petar","crolist_id":"http://libraries.uniri.hr/cgi-bin/lb05/unilib.cgi?form=D1100223018","novi_naslov":false,"vrsta_grade":"Knjiga","udk":"81","lokacija":"Aula Fakulteta","godina_izdavanja":1950}